Praktiky RAM

Apoštol Jakub - patron a cíl pouti do SantiágaProstřednictvím mé kolegyně v práci Petry se mi do rukou dostala knížka Paula Coelha POUTNÍK. Pojednává o autorově pouti do Santiaga de Compostela. Děj mi byl velmi blízký. Autor autobiograficky popisuje situaci, kdy došel až na konci stezky Žáka magie. V okamžiku, kdy mu měl být předán meč Mistra magie, však pochybil a meč mu byl odebrán. Zpět ho mohl získat jen vykonáním staré pouti do Santiága. Na pouti ho doprovázel Petr - průvodce určený Mistrem. Na pouti ho učí, že cíle může dojít jen prostý člověk a že duchovní cesta není sbírání "vědomostí", ale praktická každodenní cesta prostých lidí. Průběžně ho seznamuje s několika jednoduchými praktikami, které mu pomohou rozřešit základní otázku: Co bude s mistrovským mečem dělat? 

Povídání z naší cesty do Santiága zde.

Pro ty, kdo knihu nečetli, zapisuji alespoň praktiky RAM, aby si je mohli také začít cvičit. Pořadí není pevně dané, ale je asi dobré dodržovat pořadí, v jakém je Petr ukazoval.

Cvičení semene

Klekni si na zem. Pak si sedni na paty a skloň se tak, že se hlavou dotkneš kolen. Ruce natáhni dozadu. Jsi teď v zárodečné poloze. Uvolni se a zapomeň na všechny starosti. Dýchej pokojně a hluboce. Ponenáhlu si uvědomíš, že jsi nepatrné semínko, pohodlně uhnízděné v zemi. Všechno kolem tebe je teplé a příjemné. Klidně spíš. Najednou se pohne jeden prst. Klíček již nechce být semenem, chce vypučet. Pomalu začínáš pohybovat pažemi a celé tvé tělo se pak postupně narovnává a narovnává, až sedíš na patách. Teď se začínáš zvedat a pomalu, pomalu se vztyčuješ, přičemž ještě zůstáváš klečet na zemi. Po celou tu dobu si představuješ, že jsi semeno, které začíná rašit a postupně vyráží z půdy.

Nastal čas vyrazit ze země úplně. Zvolna se vztyčuješ, kladeš na zem nejdřív jednu nohu, potom druhou, snažíš se udržet rovnováhu jako výhonek, který touží vydobýt si prostor. Až konečně stojíš. Představuješ si kolem sebe louku, slunce, vodu, vítr a ptáky. Jsi výhonek, který začíná růst. Ponenáhlu zvedáš paže k obloze. Potom se pořád víc a víc napínáš, jako bys chtěl chytit to nesmírné slunce, které nad tebou září, dává ti sílu a přitahuje tě. Tělo máš stále pevnější, všechny svaly se ti napínají, zatímco cítíš, jak rosteš, rosteš, rosteš, až jsi obrovský. Napětí je stále větší, až pocítíš bolest, která se nedá vydržet. V tom okamžiku vykřikni a otevři oči.

Opakuj toto cvičení po sedm dní vždy ve stejnou hodinu.

Katedrála v Santiágu de CompostelaCvičení rychlosti

Kráčej po dobu dvaceti minut poloviční rychlostí, než jsi zvyklý. Věnuj pozornost každé maličkosti, všem lidem i krajině kolem sebe. Nejvhodnější doba k tomuto cvičení je po obědě.

Cvičení opakuj po sedm dní.

Cvičení krutosti

Při každé myšlence, která ti podle tvého názoru ubližuje - při žárlivosti, sebelítosti, utrpení v lásce, závisti, nenávisti, atd - postupuj takto:

Nehet ukazováčku zabodni do kořene palce, až tě to hodně zabolí. Soustřeď se na tu bolest: odráží v tělesné oblasti trýzeň, kterou cítíš v oblasti duševní. Tlak povol teprve tehdy, až tu myšlenku pustíš z hlavy.

Opakuj to třebas několikrát, dokud ta myšlenka nezmizí nadobro. Vrací se pokaždé o něco později a ztratí se úplně, pokud ovšem neopomeneš stisknout nehet vždy, když se objeví.

Rituál posla

1.) Sedni si a úplně se uvolni. nech mysli naprostou volnost, takže myšlenky neomezeně plynou. po nějaké době začni sám pro sebe opakovat: "Jsem teď uvolněný a moje oči spí spánkem světa."

2.) Až pocítíš, že se tvá mysl už ničím nezabývá, představ si po své pravé straně ohnivý sloup. Plameny něchť jasně vzplanou. Pak řekni tiše: "Přikazuji, aby se projevilo moje podvědomí. Ať se mi otevře a zjeví své magické tajemství." Chvilku počkej a soustřeď se jen na ohnivý sloup. Vyvstane-li před tebou nějaká vidina, bude to projev tvého podvědomí. Snaž se ji zapamatovat.

Hrob Svatého Jakuba3.) Udržuj stále ohnivý sloup vpravo a začni si představovat další ohnivý sloup vlevo. Až se plameny mocně rozplápolají, řekni tiše tato slova: "Nechť se síla Beránka, jež se projevuje ve všem a ve všech, projeví také ve mně při této invokaci mého Posla. Ať se mi (jméno Posla) nyní zjeví."

4.) Mluv se svým Poslem, který se má objevit mezi oběma sloupy. Prober svůj osobní problém, požádej o rady a dej mu patřičné příkazy.

5.) Po skončení rozhovoru se rozluč s Poslem těmito slovy: "Děkuji Beránkovi za zázrak, který jsem učinil. Nechť se (jméno Posla) vrátí vždy, kdykoliv jej vyvolám, a po dobu své nepřítomnosti ať mi stále pomáhá v mém díle."

Poznámka: Při první invokaci - nebo při prvních invokacích, což záleží na tom, jak se osoba, která provádí rituál, dokáže soustředit - se jméno Posla nevyslovuje. Říká se pouze "On". Je-li rituál zdárně proveden, Posel své jméno okamžitě telepaticky odhalí. V opačném případě trvej na tom, že chceš jeho jméno znát, a teprve potom začni s rozmluvou. Čím častěji se bude rituál opakovat, tím výraznější bude Poslova přítomnost a tím rychlejší budou jeho činy.

Probuzení intuice (Cvičení vody)

Vylij trochu vody na hladkou a nepropustnou plochu. Chvíli se na tu kaluž dívej. Pak si sní začni nezávazně a bezcílně hrát. Rýsuj nic neznamenající obrazce. Prováděj toto cvičení minimálně deset minut v průběhu jednoho týdne.

Nečekej od cvičení praktické výsledky, protože má pouze probouzet tvou intuici. Až se tato intuice začne projevovat i v jinou denní dobu, můžeš jí naprosto důvěřovat.

Rituál modré koule

Pohodlně si sedni a uvolni se. Snaž se na nic nemyslet.

1.) Oddej se pocitu, jak je příjemné mít rád život. Nech své srdce, ať se cítí volné, přátelské a povznesené nad ubohost problémů, které tě mohou sužovat. Začni si potichu zpívat nějakou písničku z dětství. Představ si, že ti srdce roste, až naplní celý tvůj pokoj - a pak celé tvé obydlí - intenzivním, zářivě modrým světlem.

2.) Když dospěješ k tomuto bodu, představ si přítomnost světců, v které jsi jako dítě věřil. Všimni si, že přišli odevšad a jsou tam s tebou, usmívají se a dodávají ti víry a důvěry v život.

3.) V duchu si představuj, jak se světci blíží, kladou ti ruce na hlavu a přejí ti lásku, pokoj a soužití se světem. Soužití světců.

4.) Až bude tento pocit hodně silný, představ si, že to modré světlo tebou ustavičně prochází jako blyštivý proud řeky. Toto modré světlo se začne šířit nejprve tvým obydlím, potom tvou čtvrtí,tvým městem, tvou zemí, až obestře celý svět jako nesmírná modrá koule. Je to projev Vyšší lásky, povznesené nad každodenní boje, která tě však povzbudí a dodá ti síly, energie a pokoje.

5.) Udržuj co možná nejdéle toto světlo obestírající svět. Tvé srdce je otevřené a šíří lásku. Tato část cvičení má trvat aspoň pět minut.

6.) Ponenáhlu se vymaňuj z transu a vracej se k realitě. Světci ti budou nablízku. Modré světlo bude dál obestírat svět.

Tento rituál může a má provádět víc osob. V tom případě se mají všichni držet za ruce.

Cvičení zaživa pohřbeného

Oltář v kapli Sv. Salvátora v katedrále v SantiáguLehni si na zem a uvolni se. Zkřiž ruce na prsou v pozici mrtvého.

Představ si do všech podrobností svůj pohřeb, jako by se měl konat nazítří. Jediný rozdíl je v tom, že tě pohřbívají zaživa. Jak se postupně celá událost odvíjí - kaple, odchod k hrobu, spuštění rakve, červi v hrobě - napínáš stále víc všechny svaly v zoufalém úsilí se pohnout. Ale nejde to. Až nakonec, když už to dál nevydržíš, zmobilizuješ celé tělo a jediným pohybem vyrazíš prkna rakve, zhluboka se nadechneš a jsi volný. Tento pohyb bude účinnější, jestliže při něm vydáš výkřik, který jako by vyšel z hloubi tvého těla.

Dech RAM

Vydechni co nejvíc z plných plic. Pak se pomalu nadechuj a současně s tím zvedej ruce do výše. Při nadechování soustředěně mysli na to, že ti do nitra vstupuje láska, mír a harmonie s vesmírem.

Zůstaň co nejdéle nadechnutý, paže zdvižené, a těš se z vnitřní a vnější harmonie. Po dosažení krajní meze rychle vydechni a vyslov přitom slovo RAM.

Opakuj po dobu pěti minut.

Cvičení stínů

Uvolni se. Pět minut pozoruj všechny stíny předmětů nebo osob kolem sebe. Snaž se přesně zjistit, ke kterému předmětu nebo osobě jednotlivé stíny patří.

V následujících pěti minutách dělej totéž, ale současně se soustřeď na problém, který potřebuješ vyřešit, a hledej všechna chybná řešení.

Konečně v pěti minutách pozoruj stíny a uvažuj, která správná řešení zbývají. Jedno po druhém vylučuj, až zbude to nejsprávnější řešení problému.

Cvičení sluchu

Uvolni se. Zavři oči.

V průběhu několika minut se snaž soustředit na všechny okolní zvuky, jako by to byly nástroje, které hrají v orchestru.

Ponenáhlu rozlišuj každý zvuk zvlášť. Soustřeďuj se postupně na jeden po druhé, jako by hrál jen jeden nástroj Okolní zvuky se snaž z mysli vyloučit.

Při každodenním provádění tohoto cvičení začneš slyšet hlasy. Nejdřív budeš myslet, že jsou výplodem tvé představivosti. Pak objevíš, že jsou to hlasy minulých, současných a budoucích osob, jež se podílejí na Paměti času.

Toto cvičení má být prováděno jen tehdy, když už znáš hlas svého Posla.

Minimální trvání: deset minut.

Cvičení tance

Uvolni se. Zavři oči.

Vybavuj si písničky, které jsi v životě slyšel. V duchu si je začni prozpěvovat. Ponenáhlu nech určitou část svého těla - nohy, břicho, ruce, hlavu, atd -, ale pouze jednu z nich, tančit na některou z melodií.

Po pěti minutách přestaň v duchu zpívat a naslouchej zvukům kolem sebe. Slož z těchto zvuků nějakou melodii a tancuj celým tělem. Snaž se na nic nemyslet, ale zapamatuj si představy, které se ti samovolně vybaví.

Tanec je jednou z nejdokonalejších forem spojení s Nekonečnou inteligencí.

Trvání čtvrt hodiny. 

Povídání o Sv.Jakubovi na stránkách farnosti Veverská Bitýška

Home